Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Přihláška ke studiu, k účasti na kurzu, přednášce

Organizace, osoba

Organizace
DIČ / IČO
Adresa
Telefon / Fax
E-mail
 
objednává zajištění odborného studia/účast na přednášce pro:
 
Titul, jméno, příjmení*
IČO *
Adresa - bydliště*
Adresa - doručovací*
Telefon / Fax*
E-mail*

Kurz

Název studia / název přednášky *
V místě *
V termínu

Ostatní ujednání

Odborné studium či přednášky jsou organizovány Vysokou školou realitní - Institutem Franka Dysona. Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne v měsíci, ve kterém studium/přednáška začíná. Po úhradě bude posluchač do studia/na přednášku přijat. Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného. Mezi objednatelem a vysokou školou bylo ujednáno, že vzájemná práva a povinnosti se budou řídit občanským zákonem č. 40/1964 Sb. ve znění platných novel, a to za použití ust. § 631 a násl. o smlouvě o dílo.

Ubytování

Ubytování nezajišťujeme, ale na vyžádání zašleme doporučení a kontakty na ubytovací kapacity.
      Poznámka*
Pozn: před zahájením studia obdržíte zálohovou fakturu spolu s upřesňujícími informacemi o studiu.